AB: Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln

1.

Wandle die Dezimalzahlen in Binärzahlen um:

Dezimalzahl Berechnung Binärzahl
Bsp. 18 1·16 + 0·8 + 0·4 + 1·2 + 0·1 10010
a) 3 1·2 + 1·1 11
b) 5 1·4 + 0·2 + 1·1 101
c) 8 1·8 + 0·4 + 0·2 + 0·1 1000
d) 10 1·8 + 0·4 + 1·2 + 0·1 1010
e) 16 1·16 + 0·8 + 0·4 + 0·2 + 0·1 10000
f) 26 1·16 + 1·8 + 0·4 + 1·2 + 0·1 11010
g) 32 1·32 + 0·16 + 0·8 + 0·4 + 0·2 + 0·1 100000

Name:  
Datum: