AB: Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln

1.

Wandle die Dezimalzahlen in Binärzahlen um:

Dezimalzahl Berechnung Binärzahl
Bsp. 18 1·16 + 0·8 + 0·4 + 1·2 + 0·1 10010
a) 3
b) 5
c) 8
d) 10
e) 16
f) 26
g) 32

Name:  
Datum: